Nyhetsbrev

2018-09-10

Visionsstyrd Stadsutveckling Light kan rädda planprocessen

Strategisk Arkitektur bjöd in till ett frukostseminarium om hur arbetet i detaljplaneprocesser kan hålla högre kvalitet och effektiviseras. Konceptet Visionsstyrd Stadsutveckling Light (VSL), utvecklat av Strategisk Arkitektur tillsammans med Besqab och Täby kommun, kan vara en lösning.

 

Se en videoinspelning av seminariet från Almedalen tidigare i år HÄR.

 

Detaljplaneprocessen får ofta kritik för att ta för lång tid, ge för stort utrymme för särintressen och i slutänden skapa extra kostsamma byggprojekt. Under politikerveckan i Almedalen höll Strategisk Arkitektur ett seminarium i Sveriges Arkitekters Arkitekturträdgård för att presentera lösningsförslaget ”Visionsstyrd Stadsutveckling Light – ett svar på långsamma planprocesser”. Det blev ett uppskattat seminarium som därför upprepades på kontoret i Stockholm i september.


Bakgrund – så föddes VSL

Utöver lång tidsåtgång och frustration hos inblandade innebär de långsamma processerna också stora kostnader, särskilt för mindre aktörer inom byggsektorn, som inte kan binda sina resurser och sitt kapital under så lång tid som ofta krävs. För kommunerna innebär dröjsmålen även en risk att inte kunna nå uppsatta mål för bostadsförsörjning.

Med utgångspunkt i dessa utmaningar förde Täby kommun och Besqab en dialog med berörda aktörer (byggherrar, markägare, arkitekter, tjänstemän och lokala politiker) för att formulera en vision för stadsutvecklingen där alla inblandade tidigt i processen kan diskutera och enas kring långsiktiga mål för byggprojekt och få insikt i de stora knäckfrågorna.

Genom sina erfarenheter och kunskaper tillfrågades Strategisk Arkitektur 2017 att förverkliga konceptet genom att paketera det till en väsentligt snabbare och smidigare planprocess.

– Det är vanligt att man går in i planeringen ihop med övriga parter utan att ha en aning om när man kan komma ut på andra sidan. Med VSL ökar förutsättningarna för att komma vidare i processen snabbare och med större samsyn än tidigare, säger Göran Ekeroth, arkitekt SAR/MSA samt partner och grundare, Strategisk Arkitektur.

Metoden kallas Visionsstyrd Stadsutveckling Light (VSL), en något enklare version av Strategisk Arkitekturs bredare modell Visionsstyrd Stadsutveckling, som innefattar flera dialogmöten och en mer omfattande metodik.

– Vår förhoppning var att med VSL formulera en process som skapar samsyn och en stark tillit mellan inblandade parter där vi gemensamt tar ansvar för och inte duckar för svåra problem tidigt i planeringsprocessen, säger Göran Ekeroth.

 

En tydligt styrd process och projektorganisation som involverar alla aktörer direkt 

Processmetodiken är utformad som en tydligt styrd process i sex steg där formandet av en vision och gemensam syn för projektet är det centrala.

– Strategisk Arkitektur har en lång historia av värderingsstyrt planarbete, d.v.s. att först identifiera var vi står i nuläget, vad det är vi vill skapa och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför, istället för att börja rita direkt. Att ena alla aktörer om en tydlig vision med gemensamma referenser och målbilder är centralt i VSL, säger Göran Ekeroth.

Ett antal gestaltningskriterier definieras och det samlade resultatet formuleras till en tydlig målbild och vision som presenteras i ett manifest. Manifestet är ett kontrakt, som fungerar som ledstjärna under det fortsatta planarbetet och för att kontinuerligt stämma av planförslaget.

Processen blir tydligt genomtänkt och styrs, leds och modereras på ett konstruktivt sätt. Varje steg fylls med frågor att bearbeta under ledning och moderering av processledaren.

För att ytterligare utmana etablerade processer sätts en ambitiös tidsplan. Efterlevs manifestet kan tiden mellan detaljplanearbete och antagande förkortas avsevärt. I pilotprojektet i Täby var målet att genomföra hela processen på 6-10 veckor. Dessutom skulle de mest vitala samtalen rymmas under en och en halv dag (12 timmar). Slutligen formulerades målet att hela 90 procent av arbetet skulle flyttas från kommunen till byggherren.

– Kommunen skulle därmed kunna åstadkomma tio planer på samma tid som en enda plan vanligtvis tar, påpekar Göran Ekeroth.

Metod i sex steg

Metod i sex steg.

 

VSL ska leda till en transparent, effektiv och demokratisk detaljplaneprocess. Projektet sätts i första hand, vilket kräver att särintressen måste se till helheten, så att fokus hamnar på gemensam måluppfyllnad. Personliga agendor läggs alltså åt sidan och medför att projektet blir kompetensberoende och inte personberoende.

Redan i början av processen läggs problem, framtida utmaningar och gemensamma lösningar fram för diskussion så att de svåra frågorna inte skjuts fram i tiden. VSL gör att alla aktörer, även politiken, är med från början och i direkt dialog tillsammans.

 

Pilotprojekt i Täby kommun

Täby kommun befinner sig i en mycket expansiv tillväxtfas. Dagens cirka 70 000 invånare växer med runt
1 000 invånare per år och Täby har inom ramen för Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 16 200 bostäder på 20 år.

– Vi samarbetar med kommuner och byggherreorganisationer och strävan att förenkla och tydliggöra våra processer blir än mer viktig i den snabba utveckling och förändringstakt som Täby har. Att bidra till utvecklingen av VSL var därför självklart för oss, säger Martin Edfelt, Stadsarkitekt, Täby kommun.

Pilotprojektet Strömmingen i Täby omfattar cirka 400 bostäder. Med VSL är målet att genomföra hela projektet från start till färdig plan inom ett års tid.

– Strategisk Arkitekturs arbete med konceptet och som processledare visar på en viktig roll för arkitekter, som kan ligga antingen hos en kommun eller hos en konsult. Genom att ta hjälp av Strategisk Arkitektur får vi en avlastning. Vi har fått en gemensam vision som styrker våra beslut och tydliggör incitamenten och drivkrafterna i projektet, vilket bidrar till att vi lyckats undvika onödiga omtag, säger Martin Edfelt.

Besqab är en tjänstemannaorganisation som verkar inom både tidiga skeden och i genomförandeskedet. Besqab har genomfört såväl ett större detaljplanearbete med Täby kommun som ett antal konkreta, större projekt i kommunen.

– Vi har haft mycket dialog, på både politiker- och tjänstemannanivå, där vi har konstaterat att vi borde kunna göra detta på ett smartare sätt. Vi såg att vi som byggherrar kan göra stora delar av arbetet, förutsatt att alla aktörer kan enas kring projektet. Vi kontaktade Strategisk Arkitektur för att hjälpa oss att konkretisera och förverkliga våra idéer, säger Lotta Niland, Regionchef, Besqab.

 

Tillit, nära dialog och engagemang i VSL-processen gav goda resultat

Under resans gång växte projektet och komplexiteten tilltog i och med att antalet byggherrar gick från en till två.

– Sådana utmaningar måste man lösa direkt i VSL-processen, för tidplanen är så tight. Man får påminna varandra om att lita på processen och att allt går att lösa så länge man lutar sig på manifestet, säger Lotta Niland.

Processledaren och manifestet har varit nycklar till ett lyckat projekt.

– Processledaren från Strategisk Arkitektur vågade utmana förslag och lyfta viktiga frågor. Rollen har fungerat som ”kittet” för att hålla ihop och driva processen, säger Lotta Niland.

Genom tillit till processen och alla medverkande har goda resultat nåtts i VSL-arbetet. Lotta Niland och Martin Edfelt är mycket nöjda med modellen och ser den som ett viktigt komplement till den traditionella planprocessen.

– Våra medarbetare har dessutom tyckt att det varit ett roligt sätt att arbeta på genom att man varvar workshops med studiebesök och snabba beslut, säger Martin Edfelt.

Inför framtiden vill Besqab ytterligare utveckla och påskynda planarbetet, inspirera andra kommuner och lyfta goda exempel.

 

Vill du veta mer om VSL?
Kontakta Göran Ekeroth , Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur, goran.ekeroth@strategiskarkitektur.se, Tel. 08-586 176 08.

Frukostseminarium på vårt kontor 6 sept 2018.

Frukostseminarium på vårt kontor 6 sept 2018.