2019-01-17

Förtätning av miljonprogram i Linköping

Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Victoria Park sedan 2016 arbetat med förtätning av Ostbrickan 2 i miljonprogramsområdet Ryd i Linköping. Bygglov har nu givits för de två första kvarteren med 87 nya lägenheter.

Ostbrickan är ett konsekvent planerat område med tydlig karaktär från mitten av 1960-talet. Genom att bygga nya bostäder på underutnyttjade parkeringsytor skapas ett attraktivare område med en blandning av upplåtelseformer som breddar områdets utbud. Ambitionen är att skapa en förtätning med ny, modern arkitektur och förhållningssätt till gatan, samtidigt som det ursprungliga områdets befintliga överordnade 1960-talsstruktur, principer och höga arkitektoniska kvaliteter fortsätter att vara läsbara.

De nya byggnaderna tar avstamp och inspiration i den befintliga bebyggelsens ortogonala fasadstruktur och tar upp denna med hjälp av tydligt läsbara vertikala och horisontella element i form av balkonger med räcken och raster. Kontrasten gentemot befintliga hus består dels i volymhantering, skala och höjd, dels i annan material- och färgverkan.

För oss på Strategisk Arkitektur är den här typen av satsningar en viktig del i utvecklingen av hållbara samhällen.

Bygglovet avser de två markerade kvarteren