Så här jobbar vi


Första steget i vår process är scanning; vi skaffar oss en överblick av situationen för att kartlägga vilka förutsättningar som finns för projektet. Om förutsättningarna för att gå vidare finns så tar nästa steg vid; förstudien. Här gäller det att utveckla den lösning som ger mest värde. Vi genomför intervjuer, inventeringar, marknadsundersökningar, workshops och studieresor och skapar en gemensam bild för alla inblandade. Den konkretiseras sedan i form av skisser, ritningar och visualiseringar, som slutligen blir programarbetet och den ritade programhandlingen. I detta skede produceras ofta kalkylen som sedan styr hela projektet.

Efter förstudien kommer själva genomförandet. Här är utmaningen att förverkliga de värden och arkitektoniska mål vi tidigare enats om, trots en verklighet som har en tendens att ändra sig. En nära dialog med alla inblandade aktörer är avgörande, vilket kräver närvaro inte enbart under projekteringen utan även i upphandlingsskedet och på bygget.
Det avslutande steget i arbetsprocessen är uppföljning. Här tittar vi på vad vi kan göra bättre nästa gång – både kvantitativt (kostnads- och intäktsanalys och fysiska nyckeltal) och kvalitativt, där vi tittar på din egen och din målgrupps uppfattning om resultatet.