Stadsutveckling

Anonymt, outnyttjat område blir ny, attraktiv bostadsmiljö

På uppdrag av Stena Fastigheter har Strategisk Arkitektur projekterat två bostadskvarter i området Gröna Ekebo i Upplands Väsby efter vinst i parallellt uppdrag 2013. Vårt förslag omvandlar en anonym och outnyttjad yta för parkering och gata till en helt ny, attraktiv bostadsmiljö för ca 500 nya bostäder, ett parkeringshus, befintlig förskola, samt två nya torgytor. Området är en del i den större satsningen ”Fyrklövern”. Detaljplanen för Gröna Ekebo vann laga kraft våren 2019.

I förslaget satsar kommunen på Mälarvägen som en stadsgata med urban kvalitet som bildar en välkomnande entré till området. Allt oftare syns bottenvåningar som inte samspelar med gaturummen. För att skapa mer levande stadsmiljöer lägger Strategisk Arkitektur därför stort fokus på just mötet mellan byggnader och gata. Detta ihop med kommunens funderingar kring hur behovet av kommunikationer kan förändras i framtiden födde idén till ett urbant parkeringshus som integreras med övrig bebyggelse genom lokaler i bottenvåningen och radhus på taket.

Bostäderna är utformade med fokus på bra och yteffektiva lägenhetslösningar. Särskilda boendekvaliteter skapas kring det gemensamma gårdsrummet som utformas som ett landskap där flera funktioner integreras och samsas.

Uppdragsgivare

Stena Fastigheter

Affärsområde

Stadsutveckling
Bostäder

Projektinformation

Bostäder och stadsutveckling, 29 000 kvm

År

2013

Här skapas förutsättningar för en mer levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter. Stort fokus har lagts på strategin för bottenvåningarna, som är avgörande för att skapa en attraktiv och aktiv stadsdel. Entrétrappor, grönska och särskiljande markbeläggning skapar en övergångszon där det privata flyttar ut i det offentliga rummet och ger liv till gatan, ihop med mer publika inslag som entréer och verksamhetslokaler.

I filmen ger arkitekten Jan Ytterborn en inblick i hur vi kan utveckla spännande och trivsamma stadsrum för dem som rör sig i stan. Genom att satsa på bottenvåningar förstärkes den urbana upplevelsen, vilket i sin tur är en viktig drivkraft för den urbana ekonomin.

Bottenvåningar förmedlar kopplingen mellan ute och inne, mellan offentligt och privat. Tillsammans med gator och torg bildar de stadens viktigaste sociala rum, som förtjänar kärlek och omsorg för att lyckas skapa miljöer där människor trivs.

Med utgångspunkt i kommunens funderingar kring hur behovet av kommunikationer kan komma att förändras i framtiden föddes idén till ett urbant parkeringshus som integreras med övrig bebyggelse genom lokaler i bottenvåningen och radhus på taket. En parkeringslösning med flexibilitet att utvecklas efter framtida behov.

Bebyggelsen mot Mälarvägen bryts upp i 4 kvarter som varieras trapphusvis i fasadernas material och terrasser, vilket bidrar ytterligare till ett levande stadsrum. Samtidigt som områdets bullernivå sänks skapar vi en lugn och harmonisk, grön insida med gåfartsgator och grönytor.

Fler projekt