Fastighetsutveckling

Värdeskapande fastighet kopplar ihop Värtan och Gärdet

På uppdrag av CapMan utvecklar vi Kv Lybeck i Södra Värtan. Strategisk Arkitektur arbetar parallellt med hyresgästanpassning och för att skapa nya byggrätter och en attraktiv plats i en livfull stadsdel i Stockholm. Till dagens befintliga byggnad om 30 000 kvm adderas lika mycket yta för kontor och eventuellt hotellverksamhet genom påbyggnad på befintlig fastighet, samt tillbyggnad av en ny högdel. Den nya byggnaden blir strax över 60 000 kvm!

Strategisk Arkitektur har en mångårig historik med att arbeta med fastigheten för tidigare fastighetsägare för att knyta nya hyresgäster till huset. I det pågående stora uppdraget samarbetar många discipliner på både hus- och inredningssidan för att skapa en attraktiv helhet i det nya området Södra Värtan.
Vi arbetar med hyresgästanpassning av ca 5000 kvm för Rekryteringsmyndigheten, samt med programhandling och systemhandling för fastighetens vertikala system. Parallellt med detta projektleder vi detaljplanearbetet för de nya byggrätterna.

Ett starkt fokus i projektet är att på kort tid maximera fastighetens värde för ägaren genom att skapa en attraktiv produkt för många nya hyresgäster som kan fortsätta att utvecklas i framtiden. Första hyresgästen väntas flyttar in våren 2020 och fastigheten planeras stå helt färdig under 2023.

Uppdragsgivare

CapMan 2019-2021/ Areim 2021-

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

60 000 kvm

År

2019-Pågående

Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan med tät, funktionsblandad och livfullt stadsliv för 5000 boende och lika många arbetande. Genomgående ska området utformas med en mycket hög arkitektonisk kvalitet och erbjuda ett stadsrum som är levande och tillgängligt för alla. Södra Värtan har stort miljöfokus och kommer att byggas energieffektivt och grönt. Kv Lybeck planeras som LEED Gold och ansluter till Stockholms Stads hållbarhetsprogram för stadsdelen.

Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet. Genom en ny arkad med trottoar och lokaler i bottenvåningen mot nya Södra Hamnvägen vänder vi husets framsida mot nya Värtaområdet och skapar på så sätt tydligare koppling med stadsdelen och kommunikationer som Tvärbanan och tunnelbanan. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter och entréer till kontor, vilket bidrar till en levande stadsmiljö.

I väntan på att ny detaljplan beviljas är vi måna om att maximera fastighetens värde genom att fortsätta att utveckla Kv Lybeck inom ramen för befintlig detaljplan. Ihop med CapMan uppgraderar vi därför befintlig byggnad till en attraktiv produkt som också lyfter hela området, redan innan ny detaljplan är på plats. Detta är ett viktigt delsteg i den större utvecklingen för att öka fastighetens och Södra Värtans värden.

De nya förslagen baseras på gällande detaljplan, d.v.s. max 6 våningar, och är relativt nära byggnadens ursprungliga utformning.
Byggnadens uttryck uppdateras genom att färga om och bygga på fasaderna.

Plan 6 får en stilrent kurvad fasad i pärlvit plåt och vi skapar bättre dagsljus i kontoren genom nya burspråk. En ny entrébyggnad mot Tegeluddsvägen länkar samman gammalt och nytt.

Genom att ändra planlösningen och att flytta tekniken (hiss, maskinrum m.m.) skapar vi möjlighet att hyra ut närmare 5 800 kvm redan nu, vilket lägger en bra grund för fortsatt utveckling. De nya fasaderna till alla ljusgårdar, samt nya lanterniner ger bättre ljusinsläpp och hissar samt trapphus förnyas.

Fler projekt