Fastighetsutveckling

Prestigeläge möter ny konkurrens

Rännilen 18 är en mycket attraktiv kontorsfastighet men hade innan ombyggnaden blivit omodern och behövde revitaliseras för att möta konkurrensen på Stockholms lokalmarknad. I balansen mellan nytt och gammalt fanns potentialen för ett återtagande av en ledande position. Vägen dit gick genom hjärtväggar, ny teknik och bevarande av gamla kvaliteter.

I tät dialog med Hufvudstadens styrgrupp inleddes hösten 2007 arbetet med en total översyn av hela kvarteret. Fastigheten, som tidigare bestod av två sammanbyggda huskroppar med våningsplan i olika nivåer, saknade sammanbindande kommunikationsstråk och hade oregelbundna planlösningar med fasta kontorsrum utmed fasaden. Kontorsytorna hade många kvaliteter och byggnadsdetaljer som förtjänade att framhävas, såsom kakelugnar, undertak med listverk, gipsstuckatur och speglade väggpaneler.

Vi skapade rationella och flexibla våningsplan genom ett antal konstruktiva ingrepp, framför allt rivning av bärande tegelväggar. Möblerbarhet, kommunikation och orienterbarhet uppnåddes utan att värdefulla upplevelsekvaliteter gick förlorade. Genom föreningen av bevarad karaktär och modern yteffektivitet och teknik visar Kv Rännilen vägen till konkurrenskraftig förnyelse av den äldre bebyggelsen i Stockholms klassiska CBD.
Läs om resultatet nedan!

Uppdragsgivare

Hufvudstaden

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

10 000 kvm

År

2007-2011

För att omvandla fastighetens befintliga lösning med fasta rum till öppna ytor, revs och avväxlades ett femtiotal hjärtväggar samt ett internt trapphus. Rivning av bärande mellanväggar möjliggjorde endera helt öppna planlösningar eller byggande av mer effektiva kontorsrum.

Genom bevarande och restauration, urskiljande av nya tillägg samt gränsöverskridande färg- och materialval accentuerades Kv Rännilens särskiljande kulturhistoriska och arkitektoniska egenskaper. Enskilda antikvariskt intressanta rum (både blå- och grönmarkerade i enlighet med Miljöbalken) har bevarats i sin helhet.

En ny, friare passage mellan huskropparna samt en flexibel uppdelning av plan med mer föränderlig placering av pentry, mötesrum och cellkontor skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart användande av huset.

Ökad attraktivitet för hyresgäster och besökare har även skapats genom upprustning och omgestaltning av entréer i syfte att göra dem tydliga, tillgängliga och vackra.

Våningsplanen kan användas till såväl cellkontor som öppna lösningar.

Fler projekt