Stadsutveckling

Vision för östra Skiftinge

Sedan våren 2017 har Victoria Park, Eskilstuna kommun, Strategisk Arkitektur och Funkia landskapsarkitekter arbetat med analys och skisser för Skiftinge längs Vårvägen, Karl Hovbergsgatan och Rosstorpsvägen. Målet är att med förtätning bidra till en hållbar variation av bostäder, grönyta och service i Skiftinge. Uppdraget för Strategisk Arkitektur omfattar ansökan om planbesked och detaljplaneprocess för cirka 400 nya bostäder. Samråd genomfördes våren 2019.

Vi tror på de boendes deltagande när vi planerar och förtätar befintliga områden. Därför hölls i september 2018 en boendedialog för att fånga kunskaper och synpunkter om området att använda för vidare planering av Skiftinge. Invånare och aktörer i stadsdelen har bidragit med kunskap till utvecklingsplanen som ska vara en vägledning för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt i Skiftinge.

Uppdragsgivare

Victoria Park

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

Ca 400 bostäder, Eskilstuna

År

2017-pågående

Vårt värdeskapande

Genom dialog med boende och aktörer i stadsdelen förtätar och utvecklar vi området med en hållbar variation av bostäder, grönyta och service.

Skiftinge ligger strax norr om Eskilstuna centrum med villor och flerbostadshus från 60-talet och 70-talet runt omkring. Visionen är att östra Skiftinge ska bli en öppen, trygg och grönskande stadsdel med god levnadsmiljö, där nya hus möter och förstärker befintliga kvarter. Östra Skiftinge ska vara en plats där man känner sammanhanget både i byggnaderna och socialt. Nya hus blandas med äldre bebyggelse och gröna ytor. Fokus ligger på fyra mål som grundas i kommunens strategier för Skiftinges utveckling; Goda möten, Grön stad, Hållbara transporter, samt Trygghet och Social hållbarhet.

Mobilitetshuset sett från Karl Hovbergsgatan.

Nya kvarter med flerbostadshus på mellan 3-5 våningar med servicefunktioner i markplan.

Det planerade området kommer att präglas av bostäder och grönska och gå väl i linje med den bebyggelse som finns i området idag.

Fler projekt