Sedan våren 2017 har Victoria Park, Eskilstuna kommun, Strategisk Arkitektur och Funkia landskapsarkitekter arbetat med analys och skisser för Skiftinge längs Vårvägen, Karl Hovbergsgatan och Rosstorpsvägen. Målet är att med förtätning bidra till en hållbar variation av bostäder, grönyta och service i Skiftinge. Uppdraget för Strategisk Arkitektur omfattar ansökan om planbesked och detaljplaneprocess för cirka 400 nya bostäder. Samråd planeras under våren 2019.

Visionen är att östra Skiftinge ska bli en öppen, trygg och grönskande stadsdel med god levnadsmiljö, där nya hus möter och förstärker befintliga kvarter. Östra Skiftinge ska vara en plats där man känner sammanhanget både i byggnaderna och socialt. Nya hus blandas med äldre bebyggelse och gröna ytor. Fokus ligger på fyra mål som grundas i kommunens strategier för Skiftinges utveckling; Goda möten, Grön stad, Hållbara transporter, samt Trygghet och Social hållbarhet.

Vi tror på de boendes deltagande när vi planerar och förtätar befintliga områden. Därför hölls i september 2018 en boendedialog för att fånga kunskaper och synpunkter om området att använda för vidare planering av Skiftinge.

Kund

Victoria Park

Kategori

Bostäder

KVM

År

2017

Övrig info

Ca 400 bostäder