Stadsutveckling

Tomtebo gård – Från idé till verklighet genom processen Visionsstyrd stadsutveckling

Tomtebo gård är ett nytt stadsdelsområde i Tomtebo, en östra entré till Umeå. Ihop med vår kund Bonava och kommunen har vi drivit dialog, tagit fram strukturplan och gestaltningsprogram för området. Gestaltningsprogrammet och planarbetet har föregåtts av en delaktighetsprocess med kommunens invånare, tjänstemän, markägare och skolelever, kallad visionsstyrd stadsutveckling. Det är vår egen idé och process kring hur stadsutveckling drivs med lokal förankring för att platsen ska utvecklas till en attraktiv, hållbar och värdeskapande stadsdel. Visionen för Tomtebo gård är ”Tomtebo gård – den naturliga kvartersstaden” och målet är att bygga ett stadsdelsområde som blir det naturliga valet för den som vill leva i både stad och natur.

Uppdragsgivare

Bonava

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

Umeå

År

2017-2020

Vårt värdeskapande

Projektet gick från 400 lägenheter i FÖP till fler än 1200 lägenheter vid antagen plan utan ett enda överklagande. Från idé till verklighet på bara 2 år.

Tomtebo gård är ett av Umeås största bostadsprojekt intill rekreationsområdet Nydalasjön. Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp medborgarnas kunskap och erfarenheter om området. Strategisk Arkitektur har drivit delaktighetsprocessen.

Processen för Tomtebo gård har skapat ett stadsbyggnadsprojekt som är förankrat hos alla parter och ger en röd tråd från vision till utvecklad stadsdel. Genom att tidigt involvera invånare och intressenter i idéforum, skolträffar och workshops identifierades behov, möjligheter och utmaningar för det framtida stadsdelen. Notera att arbetet från projektstart till samråd var väldigt kort samtidigt som det blev väl förankrat - inga överklaganden inkom.

Medborgarengagemang och samarbeten mellan kommun och aktörer bygger socialt hållbara stadsdelar och sätter attraktivitet och kvalitet i fokus. Genom den tydligt dokumenterade och förankrade processen kan kommunen lättare ställa de krav på aktörer som behövs för att uppnå rätt värden. Därmed ökar möjligheterna för projektet att leva sina visioner genom hela genomförandeprocessen och framåt

Skolträffar:
Med en hög ambitionsnivå avseende barnperspektivet genomförde kommunen fyra träffar med niondeklassare från Sjöfruskolan i Tomtebo. Arbetet inriktades på hur platsen upplevdes, vad som skulle kunna utvecklas och vad man borde undvika i en framtida utveckling. Modeller i Minecraft var ett kreativt verktyg i arbetet med ungdomarna.

Idéforum:
Medborgarperspektivet är alltid betydelsefullt inom stadsutveckling och för att fånga upp detta samt skapa engagemang för utvecklingen av Tomtebo gård har idéforum genomförts för att samla in idéer och kunskap om platsen.

Arbetsworkshops:
Parallellt med idéforum och skolträffar drevs visionsarbetet iterativt genom arbetsworkshops med markägarna Umeå kommun, Bonava och med tjänstepersoner från kommunen. Referensgruppen bestod av representanter från Umeå kommun, Bonava och Strategisk Arkitektur.

Sammantaget bidrog arbetet till att forma kärnvärden och strategier som sedan utvecklades till en gemensam vision med tillhörande gestaltningsprogram.

Visionen anger riktningen för stadsdelen och ger en bild av vad området ska vara – från detalj till helhet. Tomtebo gård är ett av de sista områdena att utvecklas vid Nydalasjön och har med sitt unika läge nära sjön och skogen goda förutsättningar att skapa ett intressant möte mellan stad och natur. Befintliga värden tillvaratas och förstärks med den nya planen där goda kopplingar skapas till angränsande stadsdelsområden. Tillkommande bebyggelse anpassas efter områdets förutsättningar och viktiga kopplingar mot omkringliggande stadsdelsområden är tydliga. Flöden av människor samlas via det centrala torget i Tomtebogård för att skapa en möjlig mötesplats för hela Tomtebo.

Gatumiljöerna ska främst vara utformade utifrån den gående människans förutsättningar. Det offentliga rummet skapas med gator och landskapsrum med hög orientbarhet och tillgänglighet. Entrétorg med täta bussförbindelser med Umeå centrum och aktiva bottenvåningar och bra belysning skapar trygghet. Det ska finnas plats för alla, plats att mötas.

I Visionsmanualen samlas hela processens material och fungerar som bärande berättelse till hur deltagarna har arbetat fram idén om platsen. Denna tydliga dokumentation blir både beviset på det man kommit överens om, samtidigt som den ger nytillkomna aktörer grunden för vad projektet ska vara. Materialet blir levande dokument som utgör underlag för bygg, drift och underhåll av stadsdelen.

Projektet gick från 400 lägenheter i den fördjupade översiktsplanen till fler än 1200 lägenheter vid antagen plan. Förtätningen möjliggjordes till stor del för att processen gav medborgarna en ökad förståelse för att täthet bidrar till att skapa service, urbana verksamheter och bättre offentliga platser i området, vilket medborgarna hade önskat.

Fler projekt