Tio punkter för ett nytt husavdrag

Bostadspolitik.se 5 juni 2024

DEBATT | Bostadsarkitekten Kajsa Sundqvists arbete präglades under flera år av bostäder med investeringsstöd. Hon vill se ett omarbetad stöd – ett husavdrag – och ger här tio grundläggande punkter för hur ett sådant stöd borde utformas.

En fjärdedel av alla unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar. Nästan 200 000 hade hellre haft en egen bostad – men får inte tag i någon till rimlig kostnad. Samtidigt registrerar den bransch som har kompetensen att lösa problemet sju konkurser per vecka.

Det kan så vara att vi nu befinner oss i botten och att en ljusning är att vänta med kommande räntebesked. Men hur hamnade en så viktig del av Sveriges BNP och tillika den rättmätiga tillgången till en god bostad i en så sårbar situation? En hel bransch följer Riksbankens besked som vore det en fotbollsmatch där vårt lag, med lite tur, får spela kvar i allsvenskan. Hur är det möjligt att Sverige inte har en blocköverskridande bostadspolitik?

Vi vet numera hur täta sambanden är mellan bostaden och hälsa, trygghet, frihet och utveckling. Sverige behöver en långsiktig bostadspolitik även om det kostar pengar och prestige. Samhällsnyttan i andra sektorer är så oändligt mycket större. I forskning och företagande provar vi nya lösningar, lär av våra misstag och utvecklas. Politiken måste också våga göra det, för att landet ska utvecklas.

Investeringsbidraget var ett intressant försök. Jag levde med det i flera år och det kom att prägla mitt arbete som arkitekt

Regeringen har gett Stefan Attefall i uppdrag att öka småhusbyggandet i Sverige. Till det behövs fler åtgärder för att alla ålders- och inkomstgrupper ska kunna hitta en bostad.

Investeringsbidraget var ett intressant försök. Jag levde med det i flera år och det kom att prägla mitt arbete som arkitekt. Det var fantastiskt att få se projekt växa fram i miljöer där man annars inte hade vågat satsa; bra, yteffektiva bostäder med rimliga hyror. Ibland gick det för långt, krångliga planlösningar och för många likadana små bostäder för att nå avkastningsmålen.

Jag tror fortfarande på ett politiskt stöd i någon form. Men likt problemen med Möjligheternas byggregler behöver bidraget mejslas för att främja goda livsmiljöer och stoppa risken för missbruk av statliga pengar.

Jag föreslår följande för ett nytt investeringsbidrag – eller kanske husavdrag för en mer blocköverskridande nomenklatur:

1) Projekt ska prövas mot ett klarlagt och dokumenterat kommunalt bostadsbehov. Boverket sammanställer detta årligen så fakta i frågan finns tillgängligt. Alltså: Om en kommun har brist på en viss typ av bostäder ska projekt som får statligt stöd bidra till en lösning på problemet.

2) Projekt som tilldelas stöd ska uppfylla mycket högt ställa miljömässiga och sociala hållbarhetskrav.

3) Byggaktörer behöver veta från första skiss om projektet de utvecklar kommer beviljas stöd. Stödansökan ska därför prövas långt före bygglov. När bygglov beviljas har mycket tid och pengar redan investerats. På grund av bostadsutvecklarens egna investeringsgrindar behöver finansieringen vara utredd och säkerställd tidigt, annars måste de ha ett fullt finansierat projekt vid bygglov även om det inte får investeringsstöd. I praktiken innebär det att man tvingas pruta ner kvaliteten i projekt för säkerhets skull och i stället blir allt beviljat stöd ren vinst. Detta påverkar såväl boendekvalitet som social och grön hållbarhet. Stödet behöver landa i ökad byggd kvalitet, inte vinst på vinsten.

4) Stöd ska kunna beviljas över hela landet.

5) Projekt ska uppfylla fastställda krav på kvalitativa, gröna utemiljöer. Förslagsvis kopplas grönytefaktor (eller liknande mätvärde), till BOA eller antal lägenheter.

6) Ett mätetal kring andel hårdgjord yta för bilparkering behöver införas. Det är helt enkelt inte gott nog att bygga ”hus i parkering” (i kontrast till ”hus i park”). Åtminstone inte med statligt stöd.

7) Det behövs en bättre gränsdragning kring storleken på bostäder som tydligare relaterar till de kommunala behoven. Där små lägenheter är bristvara bör bidrag fördelas på ett sätt, där stora bostäder behövs blir matematiken lite annorlunda. Dessa gränser kan tas fram med stöd av redan ritade projekt.

8) Fortsatt övre gräns för hyreskostnad. Om lägenhetsförråd förläggs inom bostaden (och därmed ingår i hyran), ge ej bidrag för dessa kvadratmetrar.

9) Projekt ska uppföras kollektivtrafiknära.

10) En variant för stöd för studentbostäder är välkommet men i så fall inom tio kilometer från högskola/universitet.

Politik som förmår kombinera frihet med stöd, utveckling med trygghet är politik som bygger ett stabilt och engagerat samhälle. Genom att lära av varandras erfarenheter kan vi hjälpa en krisande bostadsmarknad på fötter – samtidigt som vi främjar en mer hållbar och inkluderande samhällsutveckling.

Kajsa Sundqvist
Arkitekt och civilingenjör
Affärsområdeschef Bostad på Strategisk Arkitektur

 

 

 

Senaste inlägg