Strategisk Arkitekturs kvalitets- och hållbarhetspolicy

Strategisk Arkitektur är ett ledande och rådgivande arkitektkontor som verkar inom områdena fastighetsutveckling, stadsutveckling, landskap, handel, bostad och interiör arkitektur. Genom en fusion av gestaltning och affärsnytta skapar vi mätbara, kännbara värden för våra kunder.

Detta gör vi genom att:

”Vi förenar människa, form och värde”

Vi ska, i nära dialog med kunden, skapa rum, arkitektur och stadsrum som ger bestående värden förmänniskor och miljö. I nära dialog med kund, inleds varje projekt med att identifiera förutsättningar, behov
och visioner, vilka skapar en strategisk grund för lösningar och förslag.

Engagemang

Med en lyhördhet gentemot kund i kombination med ett personligt engagemang säkerställer vi leverans enligt beställarens önskade krav och förväntningar. Vi bevakar trender och tendenser i branschen och jobbar ofta tvärdisciplinärt mellan våra olika affärsområden. Vi ökar ständigt våra medarbetares kunskap och engagemang genom utbildning, erfarenhetsåterföring och en aktiv bevakning av forsknings- och utvecklingsarbetet inom arkitektur och angränsande områden.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar aktivt för att förebygga fel och ständigt förbättra vår kvalitet tillsammans med våra kunder. Vi genomför noggranna mätningar och regelbundna uppföljningar.

Hållbarhetsarbete

Vi är ett aktivt kontor på marknaden för utveckling av hållbar arkitektur och arbetar ständigt med att utveckla både vårt hållbarhetsarbete i projekt och oss och vår verksamhet som hållbar organisation. Vi arbetar med hållbarhetens alla dimensioner, socialt, ekologiskt, och ekonomiskt både i vår verksamhet ochinom våra projekt.

För att uppnå detta ska vi:

  • Följa fastlagda metoder och rutiner i vårt arbete
  • Ha en tydlig och regelbunden kommunikation med våra uppdragsgivare och samarbetspartners
  • Kontinuerligt arbeta med att förebygga kvalitets- och hållbarhetsbrister i våra produkter och tjänster
  • Kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete
  • Leverera produkter och tjänster som uppfyller förväntningarna från våra kunder
  • Följa de lagar och krav inkl. miljökrav som ställs på vår verksamhet från myndigheter, kunder och andra relevanta intressenter

Vår kvalitet är uppnådd när produkten eller tjänsten är levererad till kunden:

  • Enligt kundens krav och förväntningar
  • Med tillfredsställande ekonomiska resulta