Christian Hörgren: Gör inte om samma misstag igen!

Krönika: publicerad i Fastighetsnytt 29 november 2023

Att bygga hållbart är utan tvivel vår viktigaste uppgift idag. Hållbarhet i det byggda, men också social och ekonomisk hållbarhet. Till detta läggs ytterligare frågor för oss som jobbar med kontor. Hur ställer vi om all kontorsyta efter pandemin? Vad skall vi göra på kontoren i framtiden, var kommer vi att arbeta? Och kanske den svåraste frågan av alla – ska vi bygga något överhuvudtaget? Arkitekten Christian Hörgren menar att vi ska göra det – men att vi måste bygga rätt från början.

En återkommande ambition under mina snart 25 år i branschen har varit att få kunderna att förstå värdet av samtida arkitektur. Vikten av att våga utmana det bekväma, förväntade och förutsägbara. Att arkitekturen ska spegla sin samtid är fortfarande relevant, men nuet är undflyende till sin natur och sätter frågan om hållbarhet i ett nytt sammanhang. Har vi verkligen råd att spegla vår samtid? Borde vi inte fokusera mer på kvaliteter som är gångbara även i framtiden?

I den alltmer stressade hållbarhetsfrågan tappas ofta en viktig aspekt, nämligen att skapa miljöer som människor trivs i över lång tid, med hög arkitektonisk kvalitet på bygge, detaljer och inredning. Det ger hus som alla vill vara i både nu och i framtiden. De behöver inte förändras så mycket, och när de behöver anpassas så ska det finnas en inbyggd flexibilitet som klarar förändringen. Välmående är en viktig aspekt av den sociala hållbarheten och en förutsättning för att vi ska minska vårt klimatavtryck.

Det oroar mig därför att höra röster i branschen som i hållbarhetens namn talar om att minska fönsterytor och sänka takhöjder. Det var ju precis detta som prövades i oljekrisens efterföljd. Husen minskade förvisso sin energiförbrukning, men nu river vi dem på grund av brist på dagsljus, låga takhöjder och dålig flexibilitet i planlösningarna. Exempel på detta är gamla KMPG-huset på Tegelbacken och Bengt Lindroos kontorshus i korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan.

”Arkitektur som både lyckas bli en del av sin samtid och framtid kommer alltid vara den som är mest hållbar”

Det hade varit spännande att se alternativa lösningar där man återbrukar dessa gamla hus utan att välja den enkla rivningslösningen. Men det hade såklart varit ännu bättre om grundkvaliteterna fanns där från början.

Om vi lyckas skapa goda grundkvaliteter från början så skapar vi även ett långsiktigt värde. Socialt värde i form av hög brukarkvalitet, ekonomiskt värde i form av attraktiva lokaler med lång livslängd och god avkastning över tid och arkitektoniskt värde i form av trivsamma miljöer som är skapade för människor och som kan utvecklas i takt med oss. Arkitektur som både lyckas bli en del av sin samtid och framtid kommer alltid vara den som är mest hållbar.

För att skapa hållbara kontorsprojekt så måste vi tillgodose följande grundkvaliteter:

Flexibilitet – Bygg ett kontor som medger flexibilitet och skalbarhet utan för stor ombyggnation. Planera ventilation, kanalisation och belysning därefter.

Dagsljus – Människan behöver naturligt dagsljus för välbefinnande och produktivitet. Låt detta styra kontorsutformningen i alla dimensioner. Ju mer dagsljus, desto mindre energi krävs för artificiell belysning.

Akustik – Eftersträva hög ljudklass för möten och fokuserat arbete. Bygg alla väggar upp till tak. Välj material och inredning med omsorg. Dålig akustik är dyr och svår att reparera i efterhand.

Livslängd – Tänk på livslängd i kontorets alla delar. Glöm inte estetisk livslängd för ögat. Välj produkter som går att återbruka eller bygga om. Skapa robusta lösningar och visa omsorg om detaljerna.

Huset som helhet – Undvik speciallösningar hos enstaka hyresgäster som istället kan erbjudas gemensamt i huset. Att dela på resurser är att spara på resurser.

Om vi slår vakt om dessa grundläggande kvaliteter så skapar vi socialt, ekonomiskt och arkitektoniskt värde i det korta och långa perspektivet. Att bygga värdeskapande blir liktydigt med att bygga hållbart.

Christian Hörgren, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur, partner

Christian Hörgren Christian Hörgren Partner. Kundansvarig, Inredningsarkitekt och Arkitekt SAR/MSA 0765267622

Senaste inlägg