Strategisk Arkitektur skapar hållbar och långsiktig lönsamhet

Artikel i SvDs bilaga Morgondagens Fastigheter 14 juni 2023

Strategisk Arkitektur levererar värdeskapande arkitektur, baserad på evidensbaserad forskning, med kunden i fokus. Grundat 1991 har arkitektkontorets erbjudande breddats över tid och i dag inbegriper deras affärsområden fastighetsutveckling, stadsutveckling, landskap, handel, bostad och inredningsarkitektur. Som rådgivare, boll-plank och helhetsarkitekt identifierar och ökar Strategisk Arkitektur hållbara värden.

Fastigheter som ritas rätt från början minimerar behovet av rivningar och ombyggnationer. Det menar Strategisk Arkitektur som utifrån ett processdrivet förhållningssätt ut- går från fakta och analys för att skapa långsiktiga värden för kunden, platsen och slutanvändaren.
– Vi jobbar i flera led nära forskningen, bland annat sedan länge som huvudpartner inom centrum för boendets arkitektur (CBA), en nationell plattform vid Chalmers, säger Johanna Munck af Rosenschöld, vd och partner på Strategisk Arkitektur. Mot bakgrund av de senaste rönen skapar vi optimala boendekvaliteter utifrån en rad parametrar såsom effektiv möblerbar yta, teknisk rationalitet samt potential för kvarboende. En fastighet som du kan och vill bo kvar i år efter år är resultatet av medveten planering och nog-grant utförande.

Social hållbarhet, framgångsrik fastighetsutveckling
Hållbar kontorsutveckling är ett av Strategisk Arkitekturs specialistområden, inom vilket de banade vägen för aktivi-tetsbaserade arbetsmiljöer i Sverige. Man var även först i Sverige med att genomföra ett Fitwel-certifierat ombygg- nadsprojekt åt Mengus i Frösundavik, där man förutom att mäta byggnadens hållbarhet även premierar och mäter människans välmående.
– Många bolag post-pandemi har insett fördelen med att se över sina ytor för ökad effektivitet till förmån för en ökad flexibilitet i den nya vardagen, säger Johanna. Med kontor anpassade utifrån brukarperspektivet med fokus på funktionalitet och välmående har vi stor påverkanskraft på medarbetarens trivsel, vilket i förlängningen lyfter pro-duktivitetsnivån och kvaliteten av arbetsinsatsen.

Ett exempel på projekt där Strategisk Arkitektur arbetat med såväl hållbar interiör som exteriör är samverkanspro-jektet Kvarter Poolen tillsammans med Fabege, Solna Stad och AIX Arkitekter. Idén var att utveckla en nyskapande fusionsbyggnad i mötet mellan affärsliv och rekreation genom en unik tredimensionell fastighetslösning.
– Kontorsbyggnaden är miljöcertifierad enligt Breeam Excellent och är utrustad med bland annat biotoptak och solceller. I bottenplan finns en simhall som uppmuntrar till träning och avkoppling för Solnas invånare. Byggnadens ankarhyresgäst Tietoevry beslutade i dialog med Strategisk Arkitektur att låta drygt 80 % av kontorsinredningen bestå av återbrukade och rekonditionerade möbler. Tack vare lösningen med mix-use och samarbetet mellan privat och offentlig sektor lyckades vi skapa en modern, miljömässigt och socialt hållbar helhetslösning med målet att skapa en byggnad som klarar av att platsen utvecklas över tid.
En stor och viktig del av Strategisk Arkitekturs arbete är ombyggnationer och förvaltning av redan befintliga fastig- heter. Det har sedan start varit en del av företagets DNA och är i dag en avgörande del i hållbarhetsarbetet för att minska användningen av jordens resurser och begränsa utsläpp.

Framtidens städer ur ett helhetsperspektiv
För Strategisk Arkitektur är helheten viktig och Landskap utgör företagets senaste affärsområde. Tillsammans med samarbetspartners arbetar man effektivt med stadsrummet. Faktorer som grönområden, belysningslösningar, material-val och naturliga mötesplatser skapar trygga och trivsamma miljöer i det offentliga där man bland annat jobbar med CityLab-certifiering för hållbar stadsutveckling. – Vi tror helhjärtat på att inkludera landskapsarkitektur  i ett tidigt skede som en del av fastighets- och stads- utvecklingen, med avstamp i platsens befintliga kvaliteter, förutsättningar och ekosystem, säger Johanna. Genom att analysera vilka möjligheter som en plats har i dag, skapar vi största möjliga hållbara värden för kunden inom varje unikt projekt.

Bostadsprojekt Gretas Glänta. På uppdrag av Bonava gestaltade vi det första bostadskvarteret i området Sigtuna Stadsängar. Tilldelades Sigtunas Arkitekturpris 2022.

Gasverket. Ett ombyggnationsarbete utöver det vanliga av Bobergs fantastiska arkitektur i Gasverksområdet. Arbetet med Hus10 belönades med ROT-priset 2021.

Kv.Poolen/ Tietoevrys HK: Här har kommunala behov möjliggjorts genom en för Sverige unik tredimensionell fastighetslösning: 28.000 kvm kontorslokaler ovanför fem simhallar. Projektet belönades med Årets Bygge 2023.

 

 

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015

Senaste inlägg