Visionsstyrd stadsutveckling i Täby

Detaljplaneprocessen får ofta kritik för att ta för lång tid, ge för stort utrymme för särintressen och i slutänden skapa extra kostsamma byggprojekt. Under politikerveckan i Almedalen 2018 höll Strategisk Arkitektur ett seminarium för att presentera lösningsförslaget ”Visionsstyrd Stadsutveckling Light – ett svar på långsamma planprocesser”. I filmen nedan (04:00 min) berättar Johan Algernon, Kommunalråd i Täby, om kommunens upplevelser av att arbeta visionsstyrt. Vilka utmaningar kan lösas genom visionsstyrd stadsutveckling? Vilka fördelar och vinster ser vi? Hur kan vi arbeta med det?

Vad innebär visionsstyrd stadsutveckling?
Metodiken är utformad som en tydligt styrd process som tar sin utgångspunkt i dialog med alla inblandade aktörer och där formuleringen av en vision och gemensam syn för projektet är det centrala. Gestaltningskriterier definieras i breda och intensiva samtal. Resultatet vävs samman till en tydlig målbild och vision som presenteras i en visionsmanual, ett kontrakt som fungerar som ledstjärna under det fortsatta planarbetet. En ambitiös tidsplan sätts för processen som styrs på ett konstruktivt sätt under ledning och moderering av en processledare. Ett starkt engagemang skapas eftersom man löpande under processen säkerställer att tagna beslut gäller och genomförs, oavsett om nya personer eller aktörer kommer in i processen, så att manualen efterlevs. Tiden mellan detaljplanearbete och antagande kan därmed förkortas avsevärt eftersom omtag undviks.

Redan i början av processen läggs problem, framtida utmaningar och gemensamma lösningar fram för diskussion så att de svåra frågorna inte skjuts fram i tiden. Alla aktörer är med från början och i direkt dialog med varandra, vilket leder till en transparent, effektiv och demokratisk detaljplaneprocess där projektet och gemensam måluppfyllnad sätts i första hand.

Senaste inlägg