Landskap

För oss är landskap en del av kärnan i att utveckla stadens värde

Utmaningarna med att skapa morgondagens samhälle blir alltmer komplexa. Sociala aspekter samt klimatets allt snabbare förändring är några av dem. För att skapa långsiktiga värden i vår gemensamma livsmiljö inkluderar vi alltid landskapsarkitektur i de tidiga skedena inom fastighets- och stadsutveckling. Genom att se till en helhet och arbeta i nära dialog hjälper vi er att förverkliga era ambitioner.

För oss är landskapsarkitektur en del av pågående stadsutveckling. Våra gröna miljöer med parker, torg och gårdar bör planeras på samma sätt som stadens byggnader för att möta brukarens behov. Vårt sätt att kombinera arbete i tidiga skeden med gedigen analys av förutsättningarna skapar möjligheten till förståelse för era utmaningar. I vårt arbete utgår vi alltid från platsens befintliga kvaliteter.

 • Vi tar oss an projekt inom landskap, oavsett om det är i natur eller byggda miljöer, stora som små. För att skapa bästa resultat utgår tar vår arbetsprocess avstamp i samarbete och nära dialog vilket paras med vår kunskap om landskapets förutsättningar. Då kan vi tillsammans skapa arkitektur och livsmiljöer som uppskattas och håller över tid.
 • Vi analyserar alltid platsens förutsättningar för att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns. I tidigt skede ser vi vad som är unikt med varje projekt för att skapa största värde för såväl beställare som brukare.

Våra landskapsarkitekter kan hjälpa er med:

 • Inventeringar
 • Landskapsanalys
 • Barnkonsekvensanalyser
 • Parker
 • Lekplatser
 • Gatumiljöer
 • Torg
 • Bostadsgårdar
 • Läromiljöer
 • Ekosystemtjänster
 • Tidiga skeden
 • Kulturmiljöer
 • Dagvattenhantering

Framgångsrik arkitektur håller över tid och tål att förändras. Vi tror på att från början bygga med kvalité med hållbara material på rätt nivå för att skapa såväl långsiktig funktionalitet som god gestaltning, vilket resulterar i platser som tar vara på sin omgivning utifrån ett medvetet förhållningssätt.

I en allt tätare stad där samhället blir mer segregerat blir våra öppna rum där människor kan mötas på lika villkor allt viktigare. Våra gemensamma miljöer och grönstrukturer måste möjliggöra social hållbarhet och trygghet samtidigt som utmaningarna inom klimatet som dagvatten, skyfall och hetta ställer nya krav. Hållbar landskapsarkitektur kopplar ihop byggnaderna med omgivningen så att upplevelsen av området förstärks vilket leder till såväl ökade upplevelse- som fastighetsvärden.

Anna Wyn-Jones Frank Anna Wyn-Jones Frank Kundansvarig Landskapsarkitekt LAR/MSA 0765267610