Processen som skapar rätt värden snabbare i Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken för visionsstyrd stadsutveckling snabbare leder till genomförbara projekt som uppfyller mål och önskade värden. På bara två år har projektet gått från idé till verklighet och från 400 till över 1200 bostäder utan ett enda överklagande med hjälp av metoden.

Tomtebo gård är ett av Umeås största bostadsprojekt intill rekreationsområdet Nydalasjön. Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp medborgarnas kunskap och erfarenheter om området. Strategisk Arkitektur har drivit delaktighetsprocessen som har genomförts i samarbete mellan Bonava och kommunen.

Genom att tidigt involvera invånare och intressenter i idéforum, skolträffar och workshops identifierades behov, möjligheter och utmaningar för det framtida stadsdelen. Arbetet bidrog till att forma kärnvärden och strategier som sedan utvecklades till en gemensam vision med tillhörande gestaltningsprogram. Visionen anger riktningen för stadsdelen och ger en bild av vad området ska vara – från detalj till helhet. Materialet blir levande dokument som utgör underlag för bygg, drift och underhåll av stadsdelen.

Medborgarengagemang och samarbeten mellan kommun och aktörer bygger socialt hållbara stadsdelar och sätter attraktivitet och kvalitet i fokus. Genom den tydligt dokumenterade och förankrade processen kan kommunen lättare ställa de krav på aktörer som behövs för att uppnå rätt värden. Därmed ökar möjligheterna för projektet att leva sina visioner genom hela genomförandeprocessen och framåt, säger Jan Ytterborn, kundansvarig arkitekt och partner på Strategisk Arkitektur.

Processen för Tomtebo gård har skapat ett stadsbyggnadsprojekt som är förankrat hos alla parter och ger en röd tråd från vision till utvecklad stadsdel. Utan ett enda överklagande har projektet gått från idé till lagakraftvunnen detaljplan på bara två år.

Deltagarna på samrådet, som i stor utsträckning hade varit delaktiga under hela processen, var mycket nöjda och presentationen av förslaget möttes med applåder och stor igenkänning – detta var ju materialet och idéerna som de hade varit med att skapa, säger Jan Ytterborn.

Projektet utökades från 400 lägenheter i den fördjupade översiktsplanen till fler än 1200 lägenheter vid antagen plan. Förtätningen möjliggjordes till stor del för att processen gav medborgarna en ökad förståelse för att täthet bidrar till att skapa service, urbana verksamheter och bättre offentliga platser i området, vilket medborgarna hade önskat.

Etapp 1 av Tomtebo gård är nu under uppförande med beräknad inflyttning hösten 2021.

Läs mer om hur den visionsstyrda processen i Tomtebo gård har gått till här:
Projekt Tomtebo gård

För ytterligare information, kontakta:
Jan Ytterborn, Kundansvarig arkitekt och partner, Strategisk Arkitektur
Tel. 08 – 586 176 14, [email protected]


 

I filmen berättar arkitekten Elin Mossberg om visionsstyrd stadsutveckling och hur metoden leder till kortare planprocesser med färre överklaganden, samt ökade stadskvaliteter som höjer värdet på stadsdelen och omkringliggande fastigheter.
Jan Ytterborn Jan Ytterborn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267614

Senaste inlägg