Fastighetsutveckling

Kv. Pelaren - nytt landmärke och spännande kontorshus i Söderstaden

På uppdrag av Fabege har vi utvecklat kvarteret Pelaren med ett modernt, attraktivt och spännande kontorshus som nu är ett nytt landmärke i södra Stockholm och en symbol för det framväxande Söderstaden. Vår roll spände från tidigt arbete med gestaltning och införsäljning av projektet till husets nyckelhyresgäst, till bygglov och bygghandlingsprojektering. Huvudsaklig hyresgäst är teleoperatören Tre, till vilka vi har skapat ett synligt hus och en unik interiör.

Projektet har genomförts i samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitektkontor. Tres inredningsarkitekt Studio Stockholm har vidare format en arbetsmiljö som ytterligare matchar Tres värderingar och kultur.

Nära samarbete och smarta lösningar möjliggjorde ett snabbt förverkligande. Gemensamma krafter och ett nära dialog mellan alla inblandade aktörer har varit en viktig del för att på bara 2,5 år gå från idé till byggstart. Resultatet är ett modernt, attraktivt och spännande kontorshus och en arbetsplats som hyresgästerna är stolta och nöjda över.

Läs berättelsen nedan för att se hur vi, från ax till limpa, skapade över 20 000 kvm med unika kvaliteter på anmärkningsvärt kort tid.

Uppdragsgivare

Fabege

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

21 500 kvm, Söderstaden i Stockholm, BREEAM-SE (Very Good)

År

2015-2018

Vårt värdeskapande

Med unika lösningar och samarbete gjorde vi en svår detaljplan möjlig att bebygga på kort tid. Genom kreativitet och nytänkande omformade vi husets insida för att öka fastighetens attraktionskraft trots en svår detaljplan och skapade ett nytt landmärke i södra Stockholm.

Resulterade i stor fastighetsaffär; såldes till ett underliggande fastighetsvärde om 1 608 Mkr 2019.

Nominerad till Glaspriset 2020 som delas ut av Glasbranschföreningen.

En hopplös detaljplan:
Med lång erfarenhet av att bygga kontorshus vet vi att det optimala kontorshuset gärna samlar sig runt en eller flera ljusgårdar där all kommunikation och allt väsentligt kan hända; både husets rörelser, horisontellt som vertikalt, och en plats för möten. Ett kontorshus exteriöra form uppstår dock sällan utifrån de behov som kontorsarbetet och de blivande hyresgästerna har, utan av yttre faktorer i form av stadens behov.

För kvarteret Pelaren fanns redan en detaljplan med en hopplös form och geometri för att vara ett modernt kontorshus. Platsen var ämnad för att skydda befintlig bostadsbebyggelse från den hårda trafiken på Nynäsvägen och därför hade platsen länge stått obebyggd.

Med fyndiga geometriska lösningar lyckades vi attrahera hyresgäster:
Ljusgården i teleoperatören Tres tidigare huvudkontor genererade mycket energi och upplevdes som en viktig del av arbetsplatsen. Därför var ljusgården som hjärta och motor den ideala visionen av Tres framtida kontor i Stockholm. För att bevara och stärka arbetskulturen och gemenskapen hos Tre var nyckeln därför att förädla idén med ljusgården i den nya byggnaden. Från husets inre skulle företagets events och möten sprida puls och värderingar till alla som arbetar på kontoret.

Kv. Pelaren såg till en början inte ut att vara ett alternativ för Tre med den detaljplan som fanns, men med vårt sätt att interiört ta oss runt utmaningarna ändrades spelplanen helt. Genom att flytta samman de ljusgårdar som var inritade i detaljplanen från början till en kärna centralt i huset och ge den en form som kopplar till både husets hög- och lågdel, skapade vi det ideala kontorshusets kvaliteter trots att de geometriska förutsättningarna inte fanns från start.

Avtryck i staden och översatta värderingar till fysisk miljö:
Målet var att tillsammans med Tre och Fabege översätta Tres värderingar i en fysisk miljö. Tidigt i projektet kom tre viktiga element att bli centrala för vårt fortsatta gestaltningsarbete av byggnaden; synlighet, gemenskap och effektiva lösningar. Detta blev ett koncept som nu återspeglas i tornet och fasaden, ljusgården, samt i flexibla våningsplan.

Byggnaden är ett avtryck i nya Söderstaden. Hela byggnaden har ett och samma uttryck, trots uppdelningen i en hög- och en lågdel. Tornet ger en svårslagen utsikt från de översta våningsplanen mot innerstaden i norr. Dessutom utgör tornet en enastående skyltpelare för hyresgästen. Fasaden valdes för att skapa ett enkelt och tydligt uttryck för byggnaden och är storskalig för att uppfattas även för förbipasserande i bil längs Nynäsvägen. En mycket tight tidplan och byggarbetsplatsens begränsade yta gjorde dessutom en prefabricerad modulfasad till ett smart val.

Huset har fått anpassningsbara våningsplan med en så öppen och attraktiv bottenvåning som möjligt för att öka samarbetet och mötet mellan medarbetare över avdelningsgränserna. Genom att placera en scen med gradänger i ljusgårdens botten och ge ljusgården en säregen form har vi skapat ett unikt och mäktigt atrium där alla på företaget kan delta i och ta del av aktiviteter i kontorets hjärta. Vi band samman samtliga våningsplan med en spännande trappa som inredningsarkitekterna sedan fyndigt färgsatte i rött.

Projektet har haft en mycket snäv tidplan. Gemensamma krafter och ett nära samarbete mellan alla inblandade aktörer har varit en viktig del för att på bara 2,5 år gå från idé till byggstart. Resultatet är ett modernt, attraktivt och spännande kontorshus och en arbetsplats som hyresgästerna är stolta och nöjda över.

Så skapade vi, från ax till limpa, över 20 000 kvm med unika kvaliteter på anmärkningsvärt kort tid. Det är vårt sätt att skapa stora värden.

Byggnaden skapar ett skydd mot Nynäsvägen och gör Pastellvägen till en lugn lokalgata för boende i området.

Byggnaden är en av Fabeges mest energisnåla fastigheter. Den består av 2 645 kvm sedumtak och miljövänliga materialval. Garaget har 62 laddningsstationer för elbilar och det är förberett för att kunna ha laddningsstationer på samtliga garageplatser.

Mötesrum med utsikt över hela Stockholm.

Fler projekt