Stadsutveckling

Visionsstyrd stadsutveckling i Sigtuna

Vår kund NCC hade identifierat Sigtuna som en attraktiv marknad för framtida bostadsbebyggelse och förvärvade ett markområde i utkanten av den centrala staden. Samtidigt insåg man komplexiteten i att komplettera en så känslig miljö och efterfrågade ett lämpligt sätt att angripa uppgiften. Vår process kring visionsstyrd stadsutveckling var svaret på det behovet. Med hjälp av ett tydligt visionsarbete där både medborgarforum och visionsövningar med markägarna och kommunen (både politiker och tjänstemän) varit självklara ingredienser, har vi arbetat med att konceptuellt forma den nya stadsbildningen. Medborgarna röstade JA till förslaget och nu pågår arbetet med att realisera Sigtuna Stadsängar – en del av Sigtuna.

Uppdragsgivare

NCC/Bonava

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

100 000 kvm, Sigtuna

År

2011 - 2015

Vårt värdeskapande

Genom visionsstyrd stadsplanering med tidig medborgardialog har vi lagt grunden till en ny stadsdel med fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. En stadsdel på invånarnas villkor!

Sigtuna Stadsängar är en fortsättning och förlängning av Sigtuna stad. Den övergripande tanken är därför att överföra och vidareutveckla de egenskaper som särskiljer Sigtuna stad och förvalta dem i Sigtuna Stadsängar.

Som en viktig del av den Visionsstyrda stadsutvecklingen av Sigtuna Stadsängar har medborgarna engagerats i så kallade Medborgarforum. Vid två tillfällen har deltagarna genom samtal, föreläsningar och workshops fördjupat sina kunskaper och fått lämna idéer på vad som är viktigt för Sigtuna som stad och hur den fortsatta utvecklingen av Sigtuna Stadsängar kan ske.

Som en del av visionsarbetet har politiker och medborgare intervjuats.

Som en fortsättning av dialogen med Sigtunas invånare och i samband med Sigtuna-mötet, arrangerade NCC och Sigtuna kommun ett evenemang, Sigtunadagen. Här informerades invånarna om projektet och de hade möjlighet att vidare diskutera Sigtunas behov och Sigtuna Stadsängars utvecklingsmöjligheter.

Under Sigtunadagen anordnades en Minecraft-tävling för barn och ungdomar. Datorspelet Minecraft blev ett verktyg för de yngre att delta i visionsarbetet. De fick gestalta sitt eget förslag av hur Sigtuna Stadsängar skulle kunna se ut i framtiden. Syftet var att kommunicera visionsarbetet och projektet till den yngre generationen samt deras föräldrar.

Kopplingar från Sigtuna Stadsängar till övriga Sigtuna är av stor vikt.

Fler projekt