Bostäder

Klimatsmart, innovativ arkitektur i Tallbohov Electric Village

På uppdrag av Tornet arbetar Strategisk Arkitektur med projektet ”Tallbohov Electric Village” i Järfälla – ett högaktuellt och spännande forskningsprojekt som stöds av Boverket för hållbart och innovativt byggande av bostäder. Projektet består av fyra punkthus med hyresrätter och två lamellhus med bostadsrätter samt LSS-boende om 15 lägenheter. Totalt planeras för ca 300 lägenheter.

När Strategisk Arkitektur fick uppdraget fanns det redan en utmanande lagakraftvunnen detaljplan med snäva detaljplanebestämmelser. Vidare hade man beviljats ett forskningsbidrag från Boverket för att utveckla innovativa lösningar inom energiförsörjning. Med dessa båda förutsättningar fick vi uppdraget att åstadkomma ett genomförbart bostadsprojekt och som förbereds för att bli energimässigt självförsörjande, ”off grid”, i framtiden.

Tallbohov Electric Village i Järfälla kommun är ett projekt med höga miljöambitioner med spjutspetslösningar inom AI, energi och hållbarhet. I etapp 1 utvecklas Snapphanevägen till en förtätad gata med urban karaktär som samtidigt tillvaratar områdets rika naturvärden. De fyra punkthusen om 180 lägenheter som är mjukt infogade i naturmarken har beviljats bygglov.

Inom ramen för projektet sker utvecklingen av det som kan påverka standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Förutom satsningar på AI för att optimera energiförsörjningen, samt insatser som ska uppmuntra de boende till en hållbar cirkulär livsstil, ska även arkitekturen bidra till energiproduktionen och minimera klimatavtrycket. (Läs mer nedan).

Strategisk Arkitektur fortsätter nu arbetet med den andra etappen, två lamellhus om ca 120 lägenheter. Parallellt med detta utreds möjligheten för att lagra energin från solcellerna i form av vätgas. Ett vätgaslager skulle kunna kapa byggnadernas effekttoppar när elleveransen från externa källor har som högst klimatpåverkan – en viktig del för att ta projektet till nästa nivå inom innovation och hållbarhet.

Uppdragsgivare

Tornet

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

300 lgh, Jacobsberg, Järfälla kommun

År

2019 - pågående

Vårt värdeskapande

Med smarta tekniska och arkitektoniska lösningar bemästrar vi den befintliga, utmanande detaljplanen och skapar ett genomförbart bostadsprojekt med potential att bli energimässigt självförsörjande i framtiden.

Tallbohov Electric Village kommer att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Här utvecklas en metod för flexibel energiförsörjning som med hjälp av AI vid varje tidpunkt väljer det energislag (solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el) som ger lägst klimatavtryck, samt förutser behov av lagring och förbrukning av energi. I Tallbohov kommer en hållbar cirkulär livsstil att uppmuntras med hjälp av en digital plattform som ger kunskap och skräddarsydda förslag på hur de boende kan sänka klimatavtryck och främja trivsel och gemenskap. Genom att satsa på lokal, nationell och internationell kunskapsspridning om de innovativa lösningarna optimeras dessutom samhällsnyttan av projektet.

Även arkitekturen är formad för att bidra till energiproduktionen och minimera klimatavtrycket. Takutformningen bidrar till en identitetsskapande och tydligt avläsbar arkitektur. Bostadshusens gestaltning blir karaktäristisk med sina asymmetriska tak med solceller, vilka optimerats för maximal energiproduktion. Fasadutformningen utgår från områdets befintliga karaktär och får en variation genom sina inslag av olika tegelsorter i varma jordartstoner och en variation av fogar. På fasaden finns också inslag av skivmaterial som är utbytbara i den mån man i framtiden vill öka andelen solceller. Sammantaget skapas en fin integrering i befintlig miljö.

Punkthusen består av sex lägenheter per plan, en 1:a, två st 2:or, två 3:or och en 4:a. Lägenheterna är 35, 49, 55, 68, 69 och 78 kvm, samtliga med förråd inne i lägenheten. Trots dessa tajta mått finns många bra kvaliteter i bostaden såsom siktlinjer, generöst med förvaring, tydligt avgränsade rum, flexibilitet och även någon lägenhet med rundgång. Samtliga lägenheter har balkong, merparten beläget i väster- och söderläge.

Lamellhusen har lite större lägenheter, då tanken är att dessa ska vara bostadsrätter. I det ena lamellhuset finns ett LSS-boende.

Fler projekt